Застраховки в гр. Пещера

Всички видове Застраховки в гр. Пещера

Автомобилно застраховане

Гражданска отговорност

При тази застраховка Застрахователят покрива отговорността на застрахованото лице за причинени виновно от него вреди на трето лице по повод притежаването и ползването на МПС. Тази застраховка е задължителна и трябва да се сключи за всяко МПС, което е собственост на търговеца. Застраховката се сключва за една година – от дата до дата.

 • ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ: 

Застрахователят покрива щетите понесени от третото лице до определен лимит на отговорност. Той се определя според държавата където е настъпило събитието. За България лимитът на отговорност е 700 000 лв. при всяко събитие за едно пострадало лице и 1 000 000 лв. при повече пострадали. За имуществени вреди лимитът е 200 000 лв. за всяко събитие. Важно е да знаете, че ако причините вреди над този размер ще трябва да ги изплатите на пострадалото лице лично.

 • СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА: 

При сключване на застраховката следва да представите на Застрахователя или неговия агент регистрационния талон на МПС и да отговорите вярно и честно на зададените Ви въпроси при попълване на полицата. При сключване на застраховката с полица няма да получите квитанция или разписка за платените суми. Самата полица служи за доказателство, че сте платили, тъй като е отпечатана под контрола на Министерство на финансите. Възможно е ако имате повече МПС и искате специфични условия, да сключите самостоятелен договор със Застрахователя. Към договора ще бъде приложен опис на застрахованите МПС. От Застрахователя следва да получите знак на Гаранционния фонд състоящ се от стикер и талон. Стикера залепвате в долната лява част на предното стъкло на МПС, а талона носите винаги с полицата и при проверка сте длъжен да го покажете на контролните органи.

 • СМЯНА НА СОБСТВЕНОСТТА: 

Ако прехвърлите правото на собственост върху Вашето МПС през срока на застраховката, същата не се прекратява по право. Всички права и задължения по нея преминават върху новият собственик на МПС. За Вас като продавач и за новия собственик на МПС е налице задължение да уведомите Застрахователя си в 7-дневен срок от продажбата. Ако не сторите това, Застрахователя има право да търси от Вас неплатените вноски от Застрахователната премия. Дори и да не уведомите Застрахователя за смяната на собствеността полицата е валидна и при ПТП Застрахователят е длъжен да изплати обезщетение на пострадалото лице.

Автокаско

Застраховка „Каско” на моторни превозни средства (МПС) е доброволна и осигурява най-пълната застрахователна защита на вашия автомобил. Застраховката покрива пълна загуба или частична щета по автомобила като резултат от проявление на следните рискове:

 • Пожар
 • Природни бедствия
 • Пътнотранспортно произшествие, включително щети в паркирано състояние
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Кражба / грабеж

Предлагат се допълнителни покрития като: покритие за гуми, умишлен палеж и взривяване, механична повреда, разнобразни варианти на ползване на пътна помощ и асистанс при застрахователно събитие и техническа повреда.

Застраховката е валидна за територията на Република България, а разширение за чужбина се осигурява безплатно или срещу допълнителна премия, взависимост от условията на застрахователя.

Застрахователната премия (цената на застраховката) се определя индивидуално за конкретния автомобил и отчита факторите:

 • застрахователна сума на автомобила – стойността, определена от застрахователя
 • вид и марка, години на автомобила
 • териториална валидност на застраховката
 • начин на плащане – еднократно или разрочено, ползване на предварителен бонус
 • наличие на предходни щети и изплатени обезщетения

ВАЖНО: Полицата влиза в сила след извършване на оглед на автомобила от застрахователя и/или изпълнение на обезопасителни мерки като пасивно маркиране, GPS.

Зелена Карта

Сертификатът „Зелена карта“ е валиден в държавите членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и трети държави, членки на системата „Зелена карта“, като самият сертификат не предоставя застрахователна защита. Той се издава на базата на валидна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и удостоверява наличието й пред компетентните органи на съответната държава-членка на системата.

Срокът му на валидност е една година и съвпада с този на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. При някои застрахователни компании е възможно издаването на сертификат „Зелена карта“ за по – кратък период от време.

При пътуване в Държави членки на Европейското икономическо пространство, Андора, Хърватска, Швейцария и Сърбия, сертификатът „Зелена карта” не е задължителен. Въпреки, че в определени страни не се изисква сертификат „Зелена карта“ е препоръчително да имате валиден такъв, когато пътувате в тези държави, тъй като при проверка от местните контролни органи такъв може да бъде изискан като доказателство за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Сертификат „Зелена карта“ е задължителен при пътуване до трети държави от системата: Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Македония, Израел, Иран, Черна гора, Мароко, Русия, Молдова, Тунис, Турция, Украйна.

ТУК можете да намерите повече информация за Европейската система „Зелена карта“.

Застраховка Имущество

Пожар и природни бедствия

Предмет на застраховката са недвижимо имущество (дълготрайни материални активи,жилища, вили, офиси, стопански сгради) и движимо имущество (общо имущество, техника и уреди, стопански инвентар, машини и съоръжения, материални запаси, произведения на изкуството) на граждани и малки фирми. Тази застраховка може да бъде намерена на пазара и с наименование „Пожар и други опасности“.

Щети на имущество

Обект на застраховане могат да бъдат домашно, офис и търговско движимо имущество (собствено, наето или предоставено на отговорно пазене), което се съхранява на определен адрес, посочен в застрахователната полица. Покритите рискове по този вид застраховка включват: кражба чрез взлом, грабеж, вандализъм и злоумишлени действия на трети лица, счупване на стъкла и витрини и др. Обикновено тази застраховка се предлага при наличие на сключена застраховка „Пожар и природни бедствия“.

Индустриален пожар

Застраховката осигурява защита на движимото и/или недвижимо имущество на производствени предприятия, складове, магазини, селскостопански обекти, обекти на държавната и общинска администрация и др. подобни, находящи се на територията на Р. България. Имуществото може да бъде както собствено, така и наето или предоставено на отгвороно ползване от юридически лица.

Загуби на печалба от прекъсване на дейността в резултат на застрахователно събитие:

За прекъсване на дейността се счита пълно или частично прекъсване  или нарушаване на застрахованата дейност  след възникване на имуществени вреди по застрахованото имущество.

Покрива се загубата на брутна печалба (или нетната печалба и определени постоянни такси)  в резултат на прекъсване на дейността, причинено от настъпване на застрахователно събитие (застрахован риск), покрито по клауза “Пожар и други рискове” от комбинирана застрахователна полица “Имущества”.

Непредвидени загуби на печалба от прекъсване на дейността на доставчик и/или клиент в резултат на застрахователно събитие:

Покрива загуба на печалба ако доставчик и/или клиент на застрахования преустановявайки дейността си в резултат на застрахователно събитие, оказва неблагоприятно въздействие върху дейността и финансовите резултати на застрахования.

Кражба, грабеж и вандализъм

Тази застраховка обикновено се предлага като допълнително покритие към застраховка “Пожар и природни бедствия” и/или застраховка “Щети на имущество”. Предмет на застраховката е движимо имущество, застраховано по тези полици, като например благодорни метали, скъпоценни камъни, предмети с историческа и художествена стойност и др. Покрити рискове по тази застраховка включват кражба чрез взлом, въоръжен грабеж (само заедно с предходния риск); не се застраховат оръжие, беоприпаси, взривни или наркотични вещества, продукти на интелектуалната собственост.

Застраховка на електронна техника

Предоставя застрахователно покритие за електроннa техника, инсталирана на мястото на застраховката срещу всички имуществени щети, възникнали внезапно, непредвидимо и въпреки волята на застрахования като наприемер: щети или загуби вследствие на свръхнапрежение, кражба чрез взлом, пожар и др.

Строително-монтажни рискове (СМР)

Предлага на всяко българско или чуждестранно юридическо или физическо лице в качеството си на инвеститор, предприемач или главен изпълнител на строителния обект, възможността да застрахова по условията на тази застраховка строителни обекти от всякакъв вид в областта на високото и ниското строителство, отговорността на изпълнителя / подизпълнителите за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица и други извънредни разходи.

Застраховка Живот

Застраховката живот е сигурен начин за защита на вас и семейството ви от злополуки. При застраховките „Живот“ застрахователят предоставя възможност на клиента да избере условията, които най-добре подхождат на неговите интереси, както по отношение на обхвата на рисково покритие, така и по отношение на застрахователната сума, размера на обезщетенията и срока на застраховката. Застраховката живот може да бъде направена, както на физическо лице, така и на служителите във фирми от всеки сектор по желание на работодателя.

СПЕСТОВНИ ЗАСТРАХОВКИ ЖИВОТ

Спестовната застраховка ви дава възможност да планирате своето финансово бъдеще. С нея може да си осигурите допълнителни спестявания. Застраховки с рисково спестовен характер, при които вноската има спестовен елемент и допълнителна доходност. Предпочитаният начин на застраховане и спестяване.

Застраховки „Живот“ с индивидуален спестовен план

Застраховката “живот” с индивидуален спестовен план е вашата лична инвестиция, с чиято помощ осигурявате добър стандарт на живот за семейството си. Тя ви предпазва в случаи на неблагоприятни ситуации за вас и вашите близки като същевременно ви дава шанс да натрупате средства за реализиране на бъдещи планове и мечти. Този тип застраховки са с продължителност от 3 до 30 години, при които има възможност да бъдат проектирани индивидуално спрямо нуждите и възможностите на клиента.

Детска застраховка „Живот“ – капитал за образование

С детската застраховка “живот” давате шанс на вашите деца за едно по-добро бъдеще. Тази застраховка позволява да бъде застрахован родителят за определен период в полза на детето. Продуктът е със спестовен характер и след изтичане на определения период, парите се използват в помощ на образованието на детето. По този начин мислите за бъдещето на вашите деца и спестявате за тяхното образование.

Индивидуални рискови

Класическа застраховка със свободно избираемо покритие и без спестовен елемент, която важи за целия свят.

Едногодишна индивидуална застраховка „Живот“

Едногодишната индивидуална застраховка “живот” покрива изплащане на суми, свързани с резултати от най-лошото застрахователно събитие за застрахования. Такива са трайна загуба на работоспособност, временна загуба на трудоспособност и други подобни. Застраховката се сключва за период от 12 месеца.

 ГРУПОВИ ЗАСТРАХОВКИ ЖИВОТ

Групови спестовни застраховки „Живот“ с данъчни облекчения

Ако изберете корпоративното животозастраховане, ще получите допълнителни данъчни облекчения. Те важат за юридическото лице и едновременно с това предоставят 24-часово застрахователно покритие за служителите.

Групова краткосрочна застраховка „Живот“

Груповата краткосрочна застраховка живот е с цел да предпази група от хора за определен период от време. Тя е предпочитана от работодатели, чиито служители работят във високо рискова сфера и са изложени на неблагоприятни влияния от страна на средата, в която работят. Най-често корпоративната полица се сключва от работодателя за своите служители, а нейното покритие важи за 24 часово покритие.

СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

Финансово-осигурителна програма

Финансово-осигурителните застраховки са свързани с покриване на разходи от личен план при настъпване на неблагоприятна ситуация от страна на застрахования. Застраховки, които имат инвестиционен характер, могат да носят печалба на застрахования. По този начин можете спокойно да планирате бъдещите си разходи, да спестите и да сте по-спокойни и подготвени за всяка  житейска ситуация.